مثوی

منو
محمد دیناروند اذان ظهر روز دوشنبه، چهارم بهمن، در میان سنگرها پیچید‌.  بیست روز قبل از زمان پیشنهادی عملیات فتح…